Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА КАРУОШ

 

При регистрация, както и при потвърждаване на поръчка от онлайн системата на www.carwash.bg, потребителят декларира, че е навършил 18 години, че е дееспособен и правоспособен, съгласно българското законодателство и, че е съгласен с общите условия за продажба на стоки от „КАРУОШ“ ЕООД, ЕИК 175344482, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, район „Красно село“, ул. „Тодор Каблешков“ № 14, тел. 02/9559743, представлявано от Светослав Николаев Миленков, наричано по-долу накратко КАРУОШ, описани на електронен адрес: www.carwash.bg

 

 

  1. Условия за доставка и начин на плащане

 

1.1. При направена поръчка на продукти от www.carwash.bg, КАРУОШ се задължава да предаде на куриер „Еконт Експрес“ ООД в срок до 5 работни дни стоките за доставка до потребителя на посочения от последния адрес или офис на куриера „Еконт Експрес“ООД на територията на Република България.

 

1.2. За получаване на стоките потребителят е длъжен да заплати на куриера „Еконт Експрес“ ООД стойността на стоките, както и всички транспортни разходи, в т. ч. и таксите за наложен платеж, преглед на стока и други, свързани с извършената доставка до заявеното от потребителя място за получаване.

 

1.3. След извършване на плащането по указания в 1.2. начин, потребителят получава доставените стоки.

 

1.4. Стойността на всяка предлагана от КАРУОШ стока е обявена в www.carwash.bg, като цените са в български лева с вкл. ДДС.

 

1.5. Транспортните разходи за доставка на стоките, както и допълнителните такси, свързани с опция „наложен платеж“, преглед на стока и други, се изчисляват допълнително по Тарифа на куриер „Еконт Експрес“ ООД

 

 

  1. Условия за поръчка на стоки

 

2.1. Всички налични продукти, показани на страница  www.carwash.bg, които са означени с бутон „купи“, могат да бъдат поръчвани чрез натискане на бутон „поръчайте“ и доставени в указаните срокове.

 

2.2. Продуктите, които са отбелязани с указание „изчерпан“ не могат да бъдат поръчвани и доставени, тъй като не са в наличност.

 

2.3. Доставките на поръчани стоки от www.carwash.bg се извършва единствено от куриер „Еконт Експрес“ ООД до избран от потребителя адрес или до офис на дружеството куриер на територията на Република България.

 

2.4. Условията за получаване на стоки са определени в условията на дружеството, предоставящо куриерските услуги. Цената за транспортната услуга се определя в зависимост от теглото на заявените стоки и адреса за доставката им. Доставката на поръчаните стоки се осъществява в рамките на 7 (седем) работни дни, считано от деня, в който потребителят е направил поръчката.

 

2.5. При успешно заявена поръчка от клиент, последната е със статус „Обработва се“ за времето в което КАРУОШ подготвя, опакова и предава поръчаната стока на куриер „Еконт Експрес“ ООД. След предаване на стоката от КАРУОШ на куриер „Еконт Експрес“ ООД, клиентът получава на посочената от него електронна поща (имейл) съобщение от КАРУОШ, че поръчката е завършена

 

2.6. КАРУОШ не носи отговорност за неизпратени, загубени и/или неполучени пратки, когато това се дължи на грешки в данните, дадени от потребителя за поръчка.

 

2.7. КАРУОШ не носи отговорност за забавяния на доставките, дължащи се на грешни данни за доставка от страна на получателя и/или невъзможност на куриера да се срещне с получателя, непреодолима сила, случайни събития, поредици от празнични неработни дни, забавяния в логистиката, както и други причини, зависещи от дружеството куриер „Еконт Експрес“ ООД, предоставящо спедиторски услуги.

 

 

  1. Условия за поръчка на стоки от сайта

 

3.1. За поръчка на стоки от страницата на КАРУОШ е необходимо потребителят да е навършил 18 години, да е дееспособен и правоспособен съгласно българското законодателство, да е съгласен с общите условия за продажба на стоки на „КАРУОШ“ ЕООД, да е предоставил валидни електронната поща (имейл), телефон за контакти, имена на получателя (потребителя), както и адрес за доставка или офис на куриер „Еконт Експрес“ ООД на територията на Република България, където желае да получи стоките. Информацията, предоставена от потребителя няма да бъде предоставяна на трети лица от КАРУОШ, с изключение на предвидените в закона случаи. С цел информиране, КАРУОШ може да изпраща на потребителите, а последните изрично се съгласяват с приемане на настоящите общи условия да получават информация относно функционирането на сайта, дейността на КАРУОШ, промяна на общите условия, новини, промоции, процедури, както и административни съобщения.

 

3.2. Получените лични данни на потребители по повод на регистрация, поръчки и комуникация с КАРУОШ, се съхраняват от КАРУОШ с целите, посочени в 3.1.

 

3.3 КАРУОШ не носи отговорност при наличие на временни или постоянни пречки за достъп до www.carwash.bg

 

3.4. За добавяне на коментар на стоки, предлагани от КАРУОШ, потребителят заявява на указаното в сайта място коментара, който желае да остави за определена стока. След одобрение на коментара от КАРУОШ, коментарът става видим за посетителите на www.carwash.bg. КАРУОШ има право без предупреждение и без предизвестие да премахва съществуващи регистрации, както и коментари, поради причини, дължащи се на несъвместимост и противоречие с добрите нрави.

 

3.5. Възможно е при задаване за изпълнение на някоя функция на www.carwash.bg да възникнат проблеми, както и да се появят грешки. В тези случаи потребителят може да уведоми КАРУОШ за горното чрез официалния имейл за връзка, а именно: info@carwash.bg

 

  1. Предлагани стоки и услуги

 

4.1. Стоките, предлагани от КАРУОШ са подходящи за употреба само от пълнолетни лица.

 

4.2. КАРУОШ не носи отговорност за настъпили вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие на неправилна употреба на стоките и/или несъобразяване с указанията, стандартите и специфичните условия за употреба на съответната стока. Потребителят е длъжен да се запознае с условията за използване на стоката, посочени върху опаковката и/или етикета на всеки продукт.

 

4.3. КАРУОШ обръща внимание на потребителите, че автомобилната козметика, съдържа опасни химически вещества, поради което следва да се употребява с повишено внимание, съобразно указанията на производителя и инструкциите за ползване. Стоката трябва да се пази от непълнолетни лица, както и да се съхранява на недостъпни за деца места, точно както е посочено в указанията върху опаковката и/или етикета на всеки продукт.

 

  1. Гаранционен срок на стоките

 

5.1. КАРУОШ не предоставя допълнителна гаранция на предлаганите стоки извън законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Срокът на годност на стоката е обозначен върху опаковката на всяка стока. При съмнение относно възможността за използване на дадена стока след закупуването й, можете да се свържете с КАРУОШ за консултация.

 

  1. Авторски права върху материали, снимки и други

 

6.1. Всички публикувани на www.carwash.bg материали, статии, снимки и др. са обект на авторски права и е забранено използването, копирането, разпространението и публикуването им без изричното писмено съгласие на носителя на съответното авторско право.

 

6.2. При нарушаване на авторско право се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

  1. Право на отказ от договора за продажба от разстояние

 

7.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, посочени в 7. 3., в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

 

7.2. За упражняване на правото на отказ е необходимо стоките да са в оригиналния си вид и опаковка, да не са употребявани, както и да не е нарушена целостта им до предаването им обратно на КАРУОШ.

 

7.3. При упражняване на правото на отказ, потребителят е длъжен да заплати преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от КАРУОШ.

 

7.4. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на КАРУОШ или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по 7.6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Изпращането на стоките следва да бъде извършено по начина, по който са получени, съобразно тяхното естество и особености при транспортирането им.

 

7.5. Върнати стоки, които не отговарят на изискванията и условията по 7.1. и 7.2., подлежат на връщане на потребителя, а разходите за горното са изцяло за сметка на потребителя.

 

7.6. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира КАРУОШ за решението си преди изтичането на срока по 7.1. Претенции, предявени след изтичането на този срок не представляват валидно упражнено право на отказ.

7.7. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или да заяви на КАРУОШ недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Горното се изпраща по електронен път чрез интернет страницата на КАРУОШ. В горния случай КАРУОШ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

7.8.  Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от потребителя.

 

7.9. Когато потребителят валидно е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние КАРУОШ възстановява всички суми, които е получил от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно 7.6.

 

  1. 10. В тези случаи КАРУОШ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя или допълнителни разходи за КАРУОШ.

 

7.11. КАРУОШ задържа плащането на сумите на потребителя по 7.10., докато не получи стоките съобразно изискванията по 7.2..

 

  1. Преглед на стоката. Рекламация, разглеждане на жалби на потребители

 

8.1. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

8.2. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на гаранцията им. Адрес за жалби: гр. София, п. к. 1618, район „Красно село“, ул. „Тодор Каблешков“ № 14, тел. 02/9559743

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ EMAIL БЮЛЕТИН

и получете 10% еднократно намаление от сумата на вашата следваща поръчка.

Бъдете първите, които научават за нашите нови услуги, продукти и предложения.